Il-President u s-Sinjura Abela zaru l-progett meghjun mill-Istrina 2009 ta' Dar il-Wens.

"L-iskop li qeghdin hawn sabiex naghtu sodisfazzjon fejn qed mmorru l-flus li jaghtu mill-generozitÓ taghhom il-poplu Malti. Dan il-progett huwa wiehed li jikkontribwixxi u jnaqqas mill-preokupazzjoni tal-genitur li jkollu wlied b' dizabilitÓ u b'hekk iserrah rasu li uliedu qedghin f'post tajjeb fin-nuqqas tieghu." Dan esprimieh il-President Abela waqt li ltaqa' mar-residenti ta' Dar il-Wens u li wkoll flimkien mas-Sinjura Margaret Abela raw il-Progett li sar bil-fondi tal-Istrina 2009.

Il-President George Abela rringrazzja lill-Media prezenti ghax permess taghhom jitwassal il-messagg tax-xoghol utli li qed isir minn dawn l-ghaqdiet volontarji u wkoll kif qed jigu utilizzati il-flus li jaghtu il-Maltin u l-Ghawdxin lill-Malta Community Chest Fund.


Information & Photos reproduced from MCCF site.
http://www.mccf.org.mt/mccf/Content/News.aspx?id=69&url=%2Fmccf%2FPages%2FPressReleases.aspx